Our Portfolio

21 Dacia Street

,

Location: Dacia Street, Roxbury
Type: Homes for ownership
Size: 3 units
Date Completed: 2009

42-44 Woodbine Street

,

Location: Woodbine Street, Roxbury
Type: Homes for ownership
Size: 2 units
Date Completed: 2010

179 Howard Avenue

,

Location: Howard Avenue, Roxbury
Type: Homes for ownership
Size: 3 units
Date Completed: 2011

37 Maywood Street

,

Location: Maywood Street, Roxbury
Type: Homes for ownership
Size: 3 units
Completed: 2012

46 Woodbine Street

,

Location: Woodbine Street, Roxbury
Homes: 2
Completed: 2012